สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมีวงเล็บ ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.หาผลลัพธ์ของโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 1 วงเล็บ

          2.ให้เหตุผล

          3.การคิดคำนวณ

          4.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.4 การบวก ลบ คูณ หารระคน
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 1 วงเล็บ(9 ส.ค. 62)(มีใบงาน)