เทคโนโลยีอวกาศ 26 ก.พ. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ วีดิโอ และ ประชาสัมพันธ์การสอบ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศได้นำมาใช้ในการสำรวจข้อมูลของวัตถุท้องฟ้า  ทำให้ได้เรียนรู้

เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบสุริยะเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และยังมีประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยี

ในด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสาร การสำรวจสภาพอากาศ ด้านการแพทย์ และด้านอื่น ๆ

อีกมากมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดาราศาตร์และอวกาศ
ชั่วโมง เทคโนโลยีอวกาศ
เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ 28 ก.พ. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ วีดิโอ และ ประชาสัมพันธ์การสอบ)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก