สุริยุปราคา 8 ก.พ. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์  โดยเงาของดวงจันทร์ทอด

มายังโลก  ผู้สังเกตบนโลกที่อยู่บนบริเวณเงามืดมองเห็นดวงอาทิตย์มืดทั้งดวง ส่วนผู้สังเกตที่อยู่บนบริเวณเงา

มัว จะมองเห็นดวงอาทิตย์มืดบางส่วน เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า สุริยุปราคา 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดสุริยุปราคา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดาราศาตร์และอวกาศ
ชั่วโมง สุริยุปราคา
เรื่อง สุริยุปราคา 14 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก