การมองเห็นแหล่งกำเนิดแสง 5 ก.พ. 62 (มีวีดิโอ และ ใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่สะท้อนมาเข้าตาผู้สังเกต  การสังเกตแหล่งกำเนิดแสงจากบริเวณที่เกิดเงามืด เงามัวและไม่มีเงา ทำให้เห็นแหล่งกำเนิดแสงได้แตกต่างกัน

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงจากบริเวณเงามืด เงามัวของวัตถุที่กั้นแสง และจาก

บริเวณที่ไม่เกิดเงา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดาราศาตร์และอวกาศ
ชั่วโมง การมองเห็นแหล่งกำเนิดแสง
เรื่อง การมองเห็นแหล่งกำเนิดแสง 11 ก.พ. 63 (มีวีดิโอ และ ใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก