การเกิดฤดูของโลก (ต่อ) 22 ม.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา ๑ ปี ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทาง

โคจร ทำให้บริเวณส่วนต่าง  ๆ ของโลก เช่น ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ของโลกได้รับแสงตกกระทบแตกต่าง

กันไป ในแต่ละตำแหน่งที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์  มีผลทำให้บริเวณต่าง ๆ ของโลกมีอุณหภูมิแตกต่างกันเป็นผลให้เกิดฤดูต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดฤดูของโลก

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดาราศาตร์และอวกาศ
ชั่วโมง การเกิดฤดูของโลก
เรื่อง การเกิดฤดูของโลก (ต่อ) 24 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการเรียนการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก