แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโลก 11ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา 1 ปี ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทาง

โคจร ทำให้บริเวณส่วนต่าง  ๆ ของโลกรับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน มีผลทำให้บริเวณต่าง ๆ ของ

โลกมีอุณหภูมิแตกต่างกันเป็นผลให้เกิดฤดูต่าง ๆ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายลักษณะของแสงที่ตกกระทบบริเวณต่าง ๆ ของโลก

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ดาราศาตร์และอวกาศ
ชั่วโมง แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโลก
เรื่อง แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโลก 14 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก