ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 8 ม.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นมีโอกาสเกิด          

ภัยพิบัติทางธรรมชาติแตกต่างกันไป น้ำท่วม พายุหมุนเขตร้อน ดินโคลนถล่ม สึนามิ แผ่นดินไหว ภัยแล้ง เป็น

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรง มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  

2. อภิปรายแนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาต

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ชั่วโมง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 10 ม.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก