การกร่อนของหิน 28 ธ.ค 61 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกร่อนของหิน คือ กระบวนการที่ทำให้หินเกิดการครูดถูจนหินกลายเป็นอนุภาคขนาดเล็กและ

ถูกพัดพาไปยังที่อื่นโดยมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลม น้ำ ธารน้ำแข็ง คลื่นทะเล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการกร่อนของหิน

2. ยกตัวอย่างปัจจัยต่าง ๆ ในธรรมชาติที่ทำให้เกิดการกร่อนของหิน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ชั่วโมง การกร่อนของหิน
เรื่อง การกร่อนของหิน 3 ม.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก