การจำแนกหินและประโยชน์ของหิน 21 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หินแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน เช่น สี เนื้อหิน นักธรณีวิทยาจำแนกหินตามลักษณะการเกิดได้ ๓ ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และมีประโยชน์แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการจำแนกหินของนักธรณีวิทยา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ชั่วโมง การจำแนกหินและประโยชน์ของหิน
เรื่อง การจำแนกหินและประโยชน์ของหิน 24 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก