การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน 14 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
ชั่วโมง การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
เรื่อง การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน 17 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก