การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 7 ธ.ค. 61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์แบบอนุกรม ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ามากขึ้น
มีผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ดีขึ้น มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดที่ใช้การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมใน
การใช้งาน การอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าสามารถสื่อสารโดยใช้แผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่าง่ายได้
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการและผลการต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ แบบอนุกรม
2. วาดแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
ชั่วโมง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
เรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 6 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก