วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 30 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีส่วนประกอบคือ ถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และการต่อวงจรปิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ และการต่อวงจรเปิดจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
ชั่วโมง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 29 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก