ผลของการเปลี่ยนแปลงสาร 27 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้มีสารใหม่เกิดขึ้นและสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวัน อาจก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         อธิบายผลการเปลี่ยนแปลงของสารต่าง ๆ ที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การเปลี่ยนแปลงของสาร
ชั่วโมง ผลของการเปลี่ยนแปลงสาร
เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงสาร 26 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก