การเกิดสารใหม่ 23 พ.ย. 61 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้มีสารใหม่เกิดขึ้นและสมบัติของสาร

จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารที่ทำให้เกิดสารใหม่ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การเปลี่ยนแปลงของสาร
ชั่วโมง การเกิดสารใหม่
เรื่อง การเกิดสารใหม่ 22 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก