การละลายและการเปลี่ยนสถานะของสาร 16 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           สารผสมคือสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน โดยอาจรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นเนื้อผสมก็ได้ การละลายเกิดจากสารชนิดหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และมองเห็นเหมือนกันทุกส่วนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียว เรียกการผสมนี้ว่า สารเนื้อผสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. สังเกตและอธิบายลักษณะของสารที่เกิดจากการนำมาผสมกัน

         2. จำแนกสารตามลักษณะเนื้อสาร

         3. สังเกตและอธิบายการละลายของสาร

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

      2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

      3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การเปลี่ยนแปลงของสาร
ชั่วโมง การละลายและการเปลี่ยนสถานะของสาร
เรื่อง การละลายและการเปลี่ยนสถานะของสาร 15 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก