การเลือกใช้สารอย่างปลอดภัย 13 พ.ย. 61 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การใช้สารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดในฉลากผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการเก็บรักษา เพื่อจะได้เลือกใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  อธิบายการใช้สารให้ถูกต้องและปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

      2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

      3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง การเลือกใช้สารอย่างปลอดภัย
เรื่อง การเลือกใช้สารอย่างปลอดภัย 12 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก