การจำแนกสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ (ต่อ) 9 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การจำแนกประเภทสารโดยใช้สมบัติทางเคมี อาจจำแนกตามเกณฑ์ สมบัติกรด-เบส ถ้าจำแนกประเภทตามเกณฑ์การใช้ประโยชน์ อาจแบ่งได้เป็นสารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารทำความสะอาด สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ซึ่งสารแต่ละประเภทมีความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. อธิบายสมบัติความเป็นกรด - เบส ของสาร

          2. จำแนกสารตามสมบัติความเป็นกรด - เบส ของสารต่าง ๆ อธิบายวิธีตรวจสอบความเป็นกรด - เบส

การวัดผลและประเมินผล

    1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

    2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัด

    3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง การจำแนกสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ
เรื่อง การจำแนกสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ (ต่อ) 8 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก