การจำแนกสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ (ต่อ) 6 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การจำแนกประเภทสารโดยใช้สมบัติทางเคมี อาจจำแนกตามเกณฑ์ สมบัติกรด-เบส ถ้าจำแนกประเภทตามเกณฑ์การใช้ประโยชน์ อาจแบ่งได้เป็นสารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารทำความสะอาด สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ซึ่งสารแต่ละประเภทมีความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายสมบัติความเป็นกรด-เบสของสาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การสังเกต

2. การจำแนกประเภท

3. การจัดกระทำและสื่อความหมายขอข้อมูล

4. การลงความเห็นจากข้อมูล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง การจำแนกสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ
เรื่อง การจำแนกสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ (ต่อ) 5 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก