การจำแนกสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ 2 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การจำแนกประเภทสารโดยใช้สมบัติทางเคมี อาจจำแนกตามเกณฑ์ สมบัติกรด-เบส ถ้าจำแนกประเภทตามเกณฑ์การใช้ประโยชน์ อาจแบ่งได้เป็นสารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารทำความสะอาด สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ซึ่งสารแต่ประเภทมีความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารในชีวิตประจำวันตามเกณฑ์สถานะและการใช้ประโยชน์ของสาร

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง การจำแนกสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ
เรื่อง การจำแนกสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ 1 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก