การนำเสนอผลงาน และทดสอบหลังเรียน 3 ม.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความเข้าใจในหลักการของการประดิษฐ์  รู้จักการวางแผนและวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของใช้  จะทำให้สามารถประดิษฐ์ของใช้ที่มีคุณภาพได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด
(ง 2.1 ป.6/3)  บอกหลักการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ได้                                          
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินทักษะการสร้างสิ่งของ เครื่องใช้

๒. ประเมินทักษะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

๓. ประเมินคุณลักษณะ             

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง นำเสนอผลงาน
เรื่อง การนำเสนอผลงาน และทดสอบหลังเรียน 23 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง