การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามที่ออกแบบ 27 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความเข้าใจในหลักการของการประดิษฐ์  รู้จักการวางแผนและวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของใช้  จะทำให้สามารถประดิษฐ์ของใช้ที่มีคุณภาพได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด
ง 2.1  ป.6/3
   

   จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ได้         

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

2. ประเมินทักษะการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

3. ประเมินคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง ผลิตงานคุณภาพ
เรื่อง การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามที่ออกแบบ 9 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง