การออกแบบสิ่งของเครื่อใช้ (ต่อ) 20 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออกแบบที่ดีจะต้องรู้จักวางแผน  รู้จักเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ให้เหมาะสมกับ รูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด
ง 2.3  ป.6/2  ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้
   จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

๒. ประเมินทักษะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

๓. ประเมินคุณลักษณะ   

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง ร่วมจิตสร้างสรรค์
เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่อใช้ (ต่อ) 2 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง