ความหมายของเทคโนโลยี 8 พ.ย. 61 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  เป็นพื้นฐานสำคัญในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ง 2.1  ป.6/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. บอกความหมายของเทคโนโลยีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยี

2. ประเมินทักษะการสื่อสารการทำงานกลุ่ม

3. ประเมินคุณลักษณะ                                

                           

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
ชั่วโมง สืบค้นความหมาย
เรื่อง ความหมายของเทคโนโลยี 14 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง