การเขียนกราฟเส้น 22 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนกราฟเส้นเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุด ซึ่งจุดแต่ละจุดจะบอกจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนกราฟเส้น

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. แก้ปัญหา
  2. ให้เหตุผล

     3.   สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          2 ตรวจใบกิจกรรม

          3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การเขียนกราฟเส้น
เรื่อง การเขียนกราฟเส้น 26 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล