การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 18 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   1. การเขียนแผนภูมิแท่งเป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆโดยให้ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนแต่ละรายการ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปมีความกว้างเท่ากัน และเริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ศูนย์

    2. การเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะ เป็นการเขียนแสดงข้อมูลที่มีปริมาณมาก หรือใกล้เคียงกัน นิยมใช้ แสดงการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน   เพื่อละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้น

    3. การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ เป็นการเขียนแสดงข้อมูลของสิ่งเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกันตั้งแต่สองชุดขึ้นไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 ตรวจใบกิจกรรม

3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 21 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล