การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 4 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัด เฉลย และใบกิจกรรมประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นรูปที่สามารถพับหรือประดิษฐ์ให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถนำรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติมาประดิษฐ์เป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 2 ตรวจใบกิจกรรม

 3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ
เรื่อง การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 6 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด เฉลย และใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล