ทบทวนทดสอบ 31 ม.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทบทวนทดสอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

  ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบได้   

 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. แก้ปัญหา
  2. ให้เหตุผล
  3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการตอบคำถาม

           -  ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ทบทวนและทดสอบ
เรื่อง ทบทวนทดสอบ 3 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล