พื้นที่รูปวงกลม 24 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พื้นที่รูปวงกลม  หาได้จาก p คูณกับกำลังสองของความยาวของรัศมี นั่นคือ ถ้ารัศมีของรูปวงกลมยาว r หน่วย  จะได้ว่า  รูปวงกลมมีพื้นที่     p × r × r  หรือ  pr2  ตารางหน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่รูปวงกลม  เมื่อกำหนดความยาวของรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลมให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

      1.  แก้ปัญหา

      2.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 2 ตรวจใบกิจกรรม

 3 ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พื้นที่รูปวงกลม
เรื่อง พื้นที่รูปวงกลม 27 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล