ความยาวรอบรูปวงกลม 22 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  ในรูปวงกลมใด ๆ ความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของรูปวงกลมนั้นมีค่าคงตัวเสมอ โดยค่าคงตัว แทนด้วย p (พาย)  ซึ่งมีค่าประมาณ 3.14  หรือ 

2.  ความยาวรอบรูปวงกลม หรือความยาวรอบวงหาได้จาก p  คูณกับสองเท่าของความยาวของรัศมี นั่นคือ

ถ้ารัศมีของรูปวงกลมยาว r หน่วย จะได้ว่าความยาวรอบรูปวงกลมยาว 2pr  หน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

               เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  หาความยาวรอบรูปวงกลม เมื่อกำหนดความยาวของรัศมี หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลม

2.  หาค่าของ  p

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 2 ตรวจใบกิจกรรม

 3 ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความยาวรอบรูปวงกลม
เรื่อง ความยาวรอบรูปวงกลม 24 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล