ส่วนประกอบของรูปวงกลมและการสร้างรูปวงกลม 21 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  รูปบนระนาบที่จุดทุกจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า รูปวงกลม ขอบของรูปเรียกว่า

     เส้นรอบวง หรือเส้นรอบรูปวงกลม    จุดคงที่เรียกว่า จุดศูนย์กลาง

2.  ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมและจุดปลายอีกจุดหนึ่งบนเส้นรอบวง

     เรียกว่า รัศมี

3.  รัศมีของรูปวงกลมเดียวกันย่อมยาวเท่ากันเสมอ

4.  ส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวง เรียกว่า

     เส้นผ่านศูนย์กลาง

5.  การสร้างรูปวงกลมโดยใช้วงเวียนต้องอาศัยจุดศูนย์กลางและความยาวของรัศมี

6.  ในรูปวงกลมใด ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมยาวเป็นสองเท่าของความยาวของรัศมี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  บอกส่วนประกอบของรูปวงกลมที่กำหนดให้

2.  สร้างรูปวงกลม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

          1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          2 ตรวจใบกิจกรรม

          3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ส่วนประกอบของรูปวงกลมและการสร้างรูปวงกลม
เรื่อง ส่วนประกอบของรูปวงกลมและการสร้างรูปวงกลม 23 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล