การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 14 ม.ค.62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู         =   × ความสูง × ผลบวกของความยาวของด้านคู่ที่ขนานกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

      1.  แก้ปัญหา

      2.  ให้เหตุผล

      3.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 ตรวจใบกิจกรรม

3 ตรวจแบบฝึกหัด

 

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 15 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล