การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 11 ม.ค.62 (มีใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมบางรูปสามารถใช้วิธีแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหลายๆรูป 

แล้วนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมารวมกันเป็นพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมที่ต้องการ หรืออาจใช้การต่อรูปหลายเหลี่ยมที่ต้องการหาพื้นที่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วลบด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ต่อเพิ่ม จะได้พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่ต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    วัตถุประสงค์
ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.  หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
2.  หาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของ   รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
      เพื่อให้นักเรียนสามารถ
      1.  แก้ปัญหา
      2.  ให้เหตุผล
      3.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 ตรวจใบกิจกรรม3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 13 ม.ค. 63 (มีใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แบบฝึกหัดประกอบการสอน เรื่อง การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ใบกิจกรรมประกอบการสอน เรื่อง การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เฉลยใบกิจกรรมเรื่อง การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก