พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ( 2 )10 ม.ค.62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  หน่วยในการวัดพื้นที่ คือ ตารางหน่วย  เช่น  ตารางเซนติเมตร  ตารางเมตร

2.  พื้นที่ 1 ตารางหน่วยเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านทุกด้านยาว 1 หน่วย

3.  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมหาได้จากสูตรดังนี้

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า     =  ความกว้าง × ความยาว

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส     =  ความยาวของด้าน × ความยาวของด้าน

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน    =  ความสูง × ความยาวของฐาน

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน =  ความสูง × ความยาวของฐาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

2.  หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

      1.  แก้ปัญหา

      2.  ให้เหตุผล

      3.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 ตรวจใบกิจกรรม

3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
เรื่อง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ( 2 ) 10 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล