การสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ 4 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การสร้างรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดสร้างโดยอาศัย 

1.  ลักษณะของด้านและมุมของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด

2.  สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

    ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถ

 1.  สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม

 2.  สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเมื่อกำหดนความยาวของเส้นทแยงมุม

 3.  สร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

    1.2 ตรวจใบกิจกรรม

    1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ 6 ม.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล