เส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 25 ธ.ค 61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมจุดหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมไปยังจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งอยู่ตรงข้าม เรียกว่า เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

      ด้านความรู้

           เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกสมบัติเกี่ยวกับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

      ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

    1.2 ตรวจใบกิจกรรม

    1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
เรื่อง เส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 26 ธ.ค. 62 (มีใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล