รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและชนิดของรูปสี่เหลี่ยม 24 ธ.ค.61 ( มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็น     มุมฉาก  เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

2.  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน  เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

3.  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน แต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

4.  รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน  มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

5.  รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน เรียกว่า  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

6.  รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันเพียงหนึ่งคู่  เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

7.  รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ และมุมที่อยู่ตรงข้ามเท่ากันหนึ่งคู่  เรียกว่า

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

         ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกลักษณะและจำแนกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  พร้อมทั้งบอกความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ

 

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2 ตรวจใบกิจกรรม

1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รูปสี่เหลียมมุมฉากและชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและชนิดของรูปสี่เหลี่ยม 25 ธ.ค.62 ( มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล