การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 21 ธ.ค.61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้เกิดมุมแย้ง

2.  เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง  มุมแย้งที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากัน

3.  เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  ทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน  เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน

4.  เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง  ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ 180 องศา

5. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  ทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ 180 องศา  เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

         ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่า เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันโดยอาศัยมุมแย้ง  หรือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวของเส้นตัด

       ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

            1.  ให้เหตุผล

            2.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

    1.2 ตรวจใบกิจกรรม

    1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 23 ธ.ค.62 (มีใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
แบบฝึกหัดประกอบการสอน เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
ใบกิจกรรมประกอบการสอน เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
เฉลยใบกิจกรรมเรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด