เส้นขนานและสัญลักษณ์แทนการขนานและการสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก 20 ธ.ค.61 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  ถ้าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกัน แล้วระยะห่างระหว่างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงจะเท่ากันเสมอ

2.  ถ้าระยะห่างระหว่างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดที่อยู่บนระนาบเดียวกันเท่ากัน   แล้วเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน

3.  สัญลักษณ์ที่ใช้แทนการขนานคือ // เช่น เส้นตรง กข ขนานกับ เส้นตรง คง เขียนแทนด้วย      //     ส่วนของเส้นตรง จฉ ขนานกับส่วนของเส้นตรง มร  เขียนแทนด้วย    //    

4. การสร้างเส้นขนานอาจทำได้โดยอาศัยสมบัติที่ว่าเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกัน  เส้นตรงทั้งสองมีระยะห่างเท่ากันเสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

         ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน  พร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์แสดงการขนาน

2.  ใช้ไม้ฉากสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ผ่านจุดจุดหนึ่งที่ไม่อยู่บนเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้

         ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

 1.  ให้เหตุผล

  2.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2 ตรวจใบกิจกรรม

1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เส้นขนานและสัญลักษณ์แทนการขนานและการสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
เรื่อง เส้นขนานและสัญลักษณ์แทนการขนานและการสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก 20 ธ.ค.62 (มีใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล