- ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม - ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ - การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม 18 ม.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  ส่วนประกอบของมุมการเรียกชื่อมุมและการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

2.  ชนิดของมุม  มุมฉาก มุมแหลม  มุมป้าน  มุมตรง  มุมกลับ

3.  การวัดขนาดของมุมและการสร้างมุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     วัตถุประสงค์
 
    ด้านความรู้
     เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.  บอกชื่อมุม  จุดยอดมุม  แขนของมุม  และเขียนสัญลักษณ์แทนมุม
2.  ใช้กระดาษที่มีลักษณะเป็นมุมฉากช่วยในการให้เหตุผลว่ามุมใดเป็น     มุมฉาก  มุมแหลม  หรือมุมป้าน
3.  จำแนกชนิดของมุม  พร้อมทั้งบอกเหตุผล
4.  วัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
5.  สร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนดให้โดยใช้โพรแทรกเตอร์

   ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
      เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

   -  สังเกตการตอบคำถาม

   -  สังเกตการทำกิจกรรม

  -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ, การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม
เรื่อง ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ, การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม 19 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ, การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม
เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ, การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ, การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม
ใบกิจกรรมประกอบการสอน เรื่อง ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม, ชนิดของมุม มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ, การวัดขนาดของมุม และการสร้างเส้นมุม
เฉลยใบกิจกรรมเรื่อง การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก