ทบทวนและทดสอบ 17 ธ.ค.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทบทวนทดสอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  วัตถุประสงค์
    ด้านความรู้
          เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบและแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
    
    ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
          เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
1. แก้ปัญหา
2. ให้เหตุผล
3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

  -  สังเกตการตอบคำถาม

  -  สังเกตการทำกิจกรรม

  -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ทบทวนและทดสอบ
เรื่อง ทบทวนและทดสอบ 18 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล