การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี 11 ธ.ค. 61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจาก การทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน

และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบและแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ      

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. แก้ปัญหา
  2. ให้เหตุผล
  3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี 12 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล