การแก้โจทย์ปัญหาการหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน ลดราคา 7 ธ.ค. 61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจาก การทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                 เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบและแสดงวิธีหาราคาลด และราคาขายจากโจทย์ปัญหาร้อยละ เมื่อจำนวนที่กำหนดเป็นจำนวนนับหรือทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.       แก้ปัญหา

2.       ให้เหตุผล

3.       สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน ลดราคา
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน ลดราคา 11 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล