การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (หาร้อยละ) 29 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์   วางแผนแก้ปัญหา  ดำเนินการตามแผน  และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

         ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถ วิเคราะห์โจทย์  หาคำตอบ  และแสดงวิธีหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจำนวนที่โจทย์กำหนดเป็นจำนวนนับหรือทศนิยม  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

    

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. แก้ปัญหา
  2. ให้เหตุผล
  3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           - สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (หาร้อยละ)
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (หาร้อยละ) 29 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล