การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (กำหนดร้อยละ) 27 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์   วางแผนแก้ปัญหา  ดำเนินการตามแผน  และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         ด้านความรู้

               เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์  หาคำตอบ และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจำนวนที่กำหนดเป็นจำนวนนับหรือทศนิยม

        ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

              เพื่อให้นักเรียนสามารถ

                    1. แก้ปัญหา

                    2. ให้เหตุผล

                    3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (กำหนดร้อยละ)
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (กำหนดร้อยละ) 28 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล