การหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างง่าย 26 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างง่าย สามารถใช้บัญญัติไตรยางศ์หรือเศษส่วนของจำนวนนับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

       เพื่อให้นักเรียนสามารถ หาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างง่าย โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์หรือเศษส่วนของจำนวนนับ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

      1. แก้ปัญหา

      2. ให้เหตุผล

      3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างง่าย
เรื่อง การหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างง่าย 27 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล