การหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ 23 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             ร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ สามารถหาคำตอบได้โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับคือเขียนในรูปเศษส่วนแล้วนำไปคูณกับจำนวนนับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ หาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เศษส่วนของ       

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

     เพื่อให้นักเรียนสามารถ

         1. แก้ปัญหา

         2. ให้เหตุผล

         3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

            -  สังเกตการตอบคำถาม

            -  สังเกตการทำกิจกรรม

            -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ
เรื่อง การหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ 25 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล