การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 22 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น จำนวนนับใด ๆ สามารถเขียน ใน รูปร้อยละ การบอกจำนวนเป็นร้อยละ เป็นการบอกจำนวนเมื่อเทียบ กับ 100  อาจใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

          1. เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น จำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ

          2. หาร้อยละของจำนวนนับใน รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ บัญญัติไตรยางศ์

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

         1. แก้ปัญหา

         2. ให้เหตุผล

         3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 22 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
แบบฝึกหัดประกอบการสอน เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์