สถานการณ์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ช่วยในการตัดสินใจหาคำตอบ 20 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       โจทย์ปัญหาการคูณ และการหารที่แสดง ความสัมพันธ์ของจำนวนสามจำนวน ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันสองจำนวน และเป็นชนิดเดียวกันกับที่โจทย์ถามอีก หนึ่งจำนวน อาจใช้บัญญัติไตรยางศ์ในการหาคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

        ด้านความรู้

            เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้ บัญญัติไตรยางศ์ในการหาคำตอบ และแสดงวิธีทำพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

     ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

          1. แก้ปัญหา

          2. ให้เหตุผล

          3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สถานการณ์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ช่วยในการตัดสินใจหาคำตอบ
เรื่อง สถานการณ์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ช่วยในการตัดสินใจหาคำตอบ 21 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล