การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า) 15 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร สามารถ ใช้ความรู้เรื่องสมการช่วยในการหา คำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องสมการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ

การคูณ การหารได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

   เพื่อให้นักเรียนสามารถ

       1. แก้ปัญหา

       2. ให้เหตุผล

       3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า)
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า) 15 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล