สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร 13 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              การแก้สมการเป็นวิธีการหา คำตอบของสมการ การแก้สมการอาจใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ จำนวนที่เท่ากันสองจำนวนเมื่อนำจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมาคูณ แต่ละจำนวนที่เท่ากัน ผลคูณย่อมเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

   เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัวโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณและตรวจคำตอบได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

   เพื่อให้นักเรียนสามารถ

   1. แก้ปัญหา

   2. ให้เหตุผล

   3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

     - สังเกตการตอบคำถาม

     - สังเกตการทำกิจกรรม

     - ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร
เรื่อง สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร 14 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล